RiscUnary

RiscUnary คลาสสุดท้ายสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <T>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T ขยายจำนวน> RiscUnary <T>
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <T> x, opType สตริง)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ RiscUnary ใหม่
เอาท์พุต <T>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง RiscUnary <T> แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <T> x, opType สตริง)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ RiscUnary ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • ตัวอย่างใหม่ของ RiscUnary

เอาท์พุท สาธารณะ <T> y ()