Server

publiczny serwer klasy końcowej

Serwer TensorFlow działający w procesie, do użytku w szkoleniach rozproszonych.

Instancja Server hermetyzuje zestaw urządzeń i cel Session , który może uczestniczyć w szkoleniu rozproszonym. Serwer należy do klastra (określonego przez ClusterSpec ) i odpowiada konkretnemu zadaniu w nazwanym zadaniu. Serwer może komunikować się z dowolnym innym serwerem w tym samym klastrze. Serwer nie będzie obsługiwał żadnych żądań, dopóki nie zostanie wywołana start() . Serwer przestanie obsługiwać żądania po wywołaniu funkcji stop() lub close() . Należy pamiętać, że metoda close() zatrzymuje serwer, jeśli jest uruchomiony.

OSTRZEŻENIE: Server jest właścicielem zasobów, które muszą zostać jawnie zwolnione poprzez wywołanie funkcji close() .

Instancje Server są bezpieczne dla wątków.

Używając przykładu:

import org.tensorflow.Server;
 import org.tensorflow.distruntime.ClusterDef;
 import org.tensorflow.distruntime.JobDef;
 import org.tensorflow.distruntime.ServerDef;

 ClusterDef clusterDef = ClusterDef.newBuilder()
   .addJob(JobDef.newBuilder()
   .setName("worker")
   .putTasks(0, "localhost:4321")
   .build()
 ).build();

 ServerDef serverDef = ServerDef.newBuilder()
   .setCluster(clusterDef)
   .setJobName("worker")
   .setTaskIndex(0)
   .setProtocol("grpc")
 .build();

 try (Server srv = new Server(serverDef.toByteArray())) {
   srv.start();
   srv.join();
 }
 

Konstruktorzy publiczni

Serwer (bajt[]serverDef)
Konstruuje nową instancję serwera.

Metody publiczne

zsynchronizowana pustka
zamknąć ()
Zniszcz działający serwer TensorFlow, zwolnij pamięć.
próżnia
dołączyć ()
Blokuje do momentu pomyślnego zatrzymania serwera.
zsynchronizowana pustka
początek ()
Uruchamia działający serwer TensorFlow.
zsynchronizowana pustka
zatrzymywać się ()
Zatrzymuje działający serwer TensorFlow.

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

Serwer publiczny (bajt[]serverDef)

Konstruuje nową instancję serwera.

Parametry
serwerDef Definicja serwera określona jako serializowany bufor protokołu ServerDef .

Metody publiczne

publiczna synchronizowana nieważność zamknij ()

Zniszcz działający serwer TensorFlow, zwolnij pamięć.

Rzuca
Przerwany wyjątek

publiczne nieważne dołączenie ()

Blokuje do momentu pomyślnego zatrzymania serwera.

publiczny zsynchronizowany start nieważny ()

Uruchamia działający serwer TensorFlow.

publiczny zsynchronizowany przystanek nieważny ()

Zatrzymuje działający serwer TensorFlow.