Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zastąpienie będzie stabilne.

EagerSession

public class końcowy EagerSession

Środowisko do gorliwego wykonywania operacji TensorFlow.

Chętne wykonywanie to imperatywne środowisko programistyczne, które natychmiast ocenia operacje, bez tworzenia wykresów. Operacje powracają wartości konkretnych zamiast skonstruowania wykresu obliczeniowego uruchomić później, z Graph S Session S.

Ułatwia to programowanie za pomocą modeli TensorFlow i debugowania, ponieważ zachowuje się bardziej jak standardowa biblioteka programistyczna.

Instancje EagerSession są thread-safe.

Klasy zagnieżdżone

wyliczenie EagerSession.DevicePlacement Policy Kontroluje sposób działania, gdy próbujemy uruchomić operację na danym urządzeniu, ale niektórych tensorów wejściowych nie ma na tym urządzeniu.
klasa EagerSession.Opcje
wyliczenie EagerSession.ResourceCleanupStrategy Kontroluje sposób czyszczenia zasobów TensorFlow, gdy nie są już potrzebne.

Metody publiczne

zsynchronizowana pustka
close ()
statyczne EagerSession
tworzenie ()
Zwraca EagerSession skonfigurowany z domyślnymi opcjami.
statyczne EagerSession
getDefault ()
Zwraca domyślną sesję gorącą

Po zainicjowaniu sesji domyślny chętnie pozostaje włączony przez cały okres stosowania, w przeciwieństwie do uzyskanych z sesji create() lub build() , który należy zamknąć, po ich wykorzystania.

statyczne EagerSession
initdefault ( EagerSession.Options opcji)
Inicjuje domyślną sesję eager, która pozostaje aktywna przez cały okres istnienia aplikacji.
OperationBuilder
opBuilder (typ String, String name)
Zwraca Builder do tworzenia nowego Operation .
statyczne EagerSession.Options
Opcje ()
Zwraca obiekt, który konfiguruje i buduje EagerSession z opcji niestandardowych.

Metody odziedziczone

Metody publiczne

publicznych zsynchronizowane void close ()

public static EagerSession create ()

Zwraca EagerSession skonfigurowany z domyślnymi opcjami.

UWAGA: Przypadki EagerSession wrócił tą metodą musi być wyraźnie uwolniony przez wywołanie close() , gdy są one już potrzebne. Można to osiągnąć za pomocą techniki „wypróbuj z zasobami”.

Przykładowe zastosowania:

try (EagerSession session = EagerSession.create()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly...
 
 }

public static EagerSession getDefault ()

Zwraca domyślną sesję gorącą

Po zainicjowaniu sesji domyślny chętnie pozostaje włączony przez cały okres stosowania, w przeciwieństwie do uzyskanych z sesji create() lub build() , który należy zamknąć, po ich wykorzystania.

Domyślną zestaw EagerSession.Options służy do inicjowania sesji na pierwsze wezwanie. Aby to zmienić, można powołać się initDefault(Options) z innym zestawem opcji przed tym pierwszym naborze.

Przykładowe zastosowania:

// Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() explicitly
 Ops tf = Ops.create(EagerSession.getDefault());
 

Zwroty
  • domyślna sesja chętna

public static EagerSession initdefault ( EagerSession.Options opcji)

Inicjuje domyślną sesję eager, która pozostaje aktywna przez cały okres istnienia aplikacji.

Metoda ta jest niejawnie wywoływany w pierwszym wywołaniu getDefault() , ale może być również wywołany jawnie do domyślnych opcji nadpisywania.

Zauważ, że wywołanie tej metody więcej niż raz rzuci IllegalArgumentException jako domyślnej sesji nie mogą być modyfikowane po to został stworzony. Dlatego ważne jest, aby wyraźnie zainicjować go przed getDefault() jest wywoływana po raz pierwszy z dowolnego wątku.

Przykładowe zastosowania:

// Initializing default session to override default options is valid but
 // is optional
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Initializing default session more than once or after using it is not
 // permitted and throws an exception
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));  // throws
 

Parametry
opcje opcje, których można użyć do zbudowania domyślnej sesji
Zwroty
  • domyślna sesja chętna
Rzuty
Nielegalny wyjątek stanu jeśli domyślna sesja jest już zainicjowana
Zobacz też

publicznego OperationBuilder opBuilder (typ String, String name)

Zwraca Builder do tworzenia nowego Operation .

Parametry
rodzaj operacji (tj. identyfikuje obliczenia do wykonania)
Nazwa odnosić się do utworzonej Operacji w tym zakresie środowiska.
Zwroty

public static EagerSession.Options opcje ()

Zwraca obiekt, który konfiguruje i buduje EagerSession z opcji niestandardowych.

UWAGA: Przypadki EagerSession wrócił tą metodą musi być wyraźnie uwolniony przez wywołanie close() , gdy są one już potrzebne. Można to osiągnąć za pomocą techniki „wypróbuj z zasobami”.

Przykładowe zastosowania:

try (EagerSession session = EagerSession.options().async(true).build()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly and asynchronously...
 
 }