EagerSession

publiczne zajęcia końcowe EagerSession

Środowisko do szybkiego wykonywania operacji TensorFlow.

Eager wykonanie jest niezbędnym środowiskiem programistycznym, które natychmiast ocenia operacje, bez tworzenia wykresów. Operacje zwracają konkretne wartości zamiast konstruować wykres obliczeniowy do późniejszego uruchomienia, jak w przypadku Graph s i Session s.

Ułatwia to programowanie za pomocą modeli TensorFlow i debugowanie, ponieważ zachowuje się bardziej jak standardowa biblioteka programistyczna.

Instancje EagerSession są bezpieczne dla wątków.

Klasy zagnieżdżone

wyliczenie EagerSession.DevicePlacementPolicy Kontroluje sposób działania, gdy próbujemy wykonać operację na danym urządzeniu, ale na tym urządzeniu nie ma niektórych tensorów wejściowych.
klasa EagerSession.Opcje
wyliczenie EagerSession.ResourceCleanupStrategy Kontroluje sposób czyszczenia zasobów TensorFlow, gdy nie są już potrzebne.

Metody publiczne

zsynchronizowana pustka
statyczna sesja EagerSession
tworzyć ()
Zwraca EagerSession skonfigurowaną z opcjami domyślnymi.
statyczna sesja EagerSession
pobierz domyślny ()
Zwraca domyślną sesję chętną

Po zainicjowaniu domyślna sesja chętnie pozostaje aktywna przez cały czas działania aplikacji, w przeciwieństwie do sesji uzyskanych z create() lub EagerSession.Options.build() , które powinny zostać zamknięte po ich użyciu.

statyczna sesja EagerSession
initDefault (opcje EagerSession.Options )
Inicjuje domyślną sesję, która pozostaje aktywna przez cały okres istnienia aplikacji.
Konstruktor operacji
opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)
Zwraca konstruktora, aby utworzyć nową Operation .
statyczne EagerSession.Options
opcje ()
Zwraca obiekt, który konfiguruje i buduje EagerSession z opcjami niestandardowymi.

Metody dziedziczone

Metody publiczne

publiczna synchronizowana nieważność zamknij ()

publiczna statyczna sesja EagerSession create ()

Zwraca EagerSession skonfigurowaną z opcjami domyślnymi.

OSTRZEŻENIE: Instancje EagerSession zwrócone tą metodą muszą zostać jawnie zwolnione poprzez wywołanie close() , gdy nie są już potrzebne. Można to osiągnąć za pomocą techniki „spróbuj z zasobami”.

Przykładowe użycie:

try (EagerSession session = EagerSession.create()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly...
 }
 

publiczna statyczna EagerSession getDefault ()

Zwraca domyślną sesję chętną

Po zainicjowaniu domyślna sesja chętnie pozostaje aktywna przez cały czas działania aplikacji, w przeciwieństwie do sesji uzyskanych z create() lub EagerSession.Options.build() , które powinny zostać zamknięte po ich użyciu.

Domyślny zestaw EagerSession.Options służy do inicjowania sesji przy pierwszym połączeniu. Aby obejść to zachowanie, można wywołać initDefault(Options) z innym zestawem opcji przed pierwszym wywołaniem.

Przykładowe użycie:

// Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() explicitly
 Ops tf = Ops.create(EagerSession.getDefault());
 

Zwroty
  • domyślna sesja chętna

public static EagerSession initDefault (opcje EagerSession.Options )

Inicjuje domyślną sesję, która pozostaje aktywna przez cały okres istnienia aplikacji.

Ta metoda jest wywoływana niejawnie przy pierwszym wywołaniu metody getDefault() , ale można ją również wywołać jawnie, aby zastąpić opcje domyślne.

Należy pamiętać, że wywołanie tej metody więcej niż raz spowoduje wygenerowanie wyjątku IllegalArgumentException , ponieważ sesji domyślnej nie można modyfikować po jej utworzeniu. Dlatego ważne jest, aby jawnie ją zainicjować przed pierwszym wywołaniem getDefault() z dowolnego wątku.

Przykładowe użycie:

// Initializing default session to override default options is valid but
 // is optional
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Initializing default session more than once or after using it is not
 // permitted and throws an exception
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));  // throws
 

Parametry
opcje opcje, których można użyć do zbudowania sesji domyślnej
Zwroty
  • domyślna sesja chętna
Rzuca
Wyjątek IllegalStateException jeśli sesja domyślna jest już zainicjowana
Zobacz też

public OperationBuilder opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)

Zwraca konstruktora, aby utworzyć nową Operation .

Parametry
typ operacji (tj. identyfikuje obliczenia, które należy wykonać)
nazwa aby odnosić się do utworzonej operacji w tym zakresie środowiska.
Zwroty

publiczne statyczne opcje EagerSession.Options ()

Zwraca obiekt, który konfiguruje i buduje EagerSession z opcjami niestandardowymi.

OSTRZEŻENIE: Instancje EagerSession zwrócone tą metodą muszą zostać jawnie zwolnione poprzez wywołanie close() , gdy nie są już potrzebne. Można to osiągnąć za pomocą techniki „spróbuj z zasobami”.

Przykładowe użycie:

try (EagerSession session = EagerSession.options().async(true).build()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly and asynchronously...
 }