EagerSession

publiczna klasa końcowa EagerSession

Środowisko do gorliwego wykonywania operacji TensorFlow.

Chętne wykonywanie to imperatywne środowisko programistyczne, które natychmiast ocenia operacje, bez tworzenia wykresów. Operacje zwracają konkretne wartości zamiast konstruowania wykresu obliczeniowego do późniejszego uruchomienia, tak jak w przypadku Graph i Session .

Ułatwia to programowanie za pomocą modeli TensorFlow i debugowania, ponieważ zachowuje się bardziej jak standardowa biblioteka programistyczna.

Wystąpienia EagerSession są bezpieczne wątkowo.

Klasy zagnieżdżone

wyliczenie EagerSession.DevicePlacement Policy Kontroluje sposób działania, gdy próbujemy uruchomić operację na danym urządzeniu, ale niektórych tensorów wejściowych nie ma na tym urządzeniu.
klasa EagerSession.Opcje
wyliczenie EagerSession.ResourceCleanupStrategy Kontroluje sposób czyszczenia zasobów TensorFlow, gdy nie są już potrzebne.

Metody publiczne

zsynchronizowana pustka
Statyczna sesja Chętna
tworzyć ()
Zwraca EagerSession skonfigurowaną z opcjami domyślnymi.
Statyczna sesja Chętna
getDefault ()
Zwraca domyślną sesję gorącą

Po zainicjowaniu domyślna sesja eager pozostaje aktywna przez cały czas życia aplikacji, w przeciwieństwie do sesji uzyskanych z metody create() lub EagerSession.Options.build() , które powinny zostać zamknięte po ich użyciu.

Statyczna sesja Chętna
initDefault (opcje EagerSession.Options )
Inicjuje domyślną sesję eager, która pozostaje aktywna przez cały okres istnienia aplikacji.
OperationBuilder
opBuilder (typ String, nazwa String)
Zwraca budowniczego, aby utworzyć nową Operation .
statyczne EagerSession.Options
opcje ()
Zwraca obiekt, który konfiguruje i buduje EagerSession z opcjami niestandardowymi.

Metody odziedziczone

Metody publiczne

publiczne zsynchronizowane nieważne zamknięcie ()

public static EagerSession utwórz ()

Zwraca EagerSession skonfigurowaną z opcjami domyślnymi.

OSTRZEŻENIE: Instancje EagerSession zwrócone przez tę metodę muszą zostać jawnie zwolnione przez wywołanie close() , gdy nie są już potrzebne. Można to osiągnąć za pomocą techniki „wypróbuj z zasobami”.

Przykładowe użycie:

try (EagerSession session = EagerSession.create()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly...
 }
 

public statyczne EagerSession getDefault ()

Zwraca domyślną sesję gorącą

Po zainicjowaniu domyślna sesja eager pozostaje aktywna przez cały czas życia aplikacji, w przeciwieństwie do sesji uzyskanych z metody create() lub EagerSession.Options.build() , które powinny zostać zamknięte po ich użyciu.

Domyślny zestaw EagerSession.Options służy do inicjowania sesji przy pierwszym wywołaniu. Aby przesłonić to zachowanie, przed pierwszym wywołaniem można wywołać initDefault(Options) z innym zestawem opcji.

Przykładowe użycie:

// Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() explicitly
 Ops tf = Ops.create(EagerSession.getDefault());
 

Zwroty
  • domyślna sesja chętna

public static EagerSession initDefault (opcje EagerSession.Options )

Inicjuje domyślną sesję eager, która pozostaje aktywna przez cały okres istnienia aplikacji.

Ta metoda jest wywoływana niejawnie przy pierwszym wywołaniu metody getDefault() , ale można ją również wywołać jawnie, aby przesłonić opcje domyślne.

Należy zauważyć, że wywołanie tej metody więcej niż raz spowoduje zgłoszenie IllegalArgumentException , ponieważ domyślna sesja nie może zostać zmodyfikowana po jej utworzeniu. Dlatego ważne jest, aby jawnie zainicjować go przed pierwszym wywołaniem metody getDefault() z dowolnego wątku.

Przykładowe użycie:

// Initializing default session to override default options is valid but
 // is optional
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Initializing default session more than once or after using it is not
 // permitted and throws an exception
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));  // throws
 

Parametry
opcje opcje, których można użyć do zbudowania domyślnej sesji
Zwroty
  • domyślna sesja chętna
Rzuty
Nielegalny wyjątek stanu jeśli domyślna sesja jest już zainicjowana
Zobacz też

public OperationBuilder opBuilder (typ String, nazwa String)

Zwraca budowniczego, aby utworzyć nową Operation .

Parametry
rodzaj operacji (tj. identyfikuje obliczenia do wykonania)
Nazwa odnosić się do utworzonej Operacji w tym zakresie środowiska.
Zwroty

publiczne statyczne opcje EagerSession.Options ()

Zwraca obiekt, który konfiguruje i buduje EagerSession z opcjami niestandardowymi.

OSTRZEŻENIE: Instancje EagerSession zwrócone przez tę metodę muszą zostać jawnie zwolnione przez wywołanie close() , gdy nie są już potrzebne. Można to osiągnąć za pomocą techniki „wypróbuj z zasobami”.

Przykładowe użycie:

try (EagerSession session = EagerSession.options().async(true).build()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly and asynchronously...
 }