Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zastąpienie będzie stabilne.

Graph

publiczna klasa końcowa Wykres

Wykres przepływu danych reprezentujący obliczenia TensorFlow.

Wystąpienia wykresu są bezpieczne wątkowo.

OSTRZEŻENIE: Zasoby zużywane przez obiekt Graph muszą zostać jawnie zwolnione przez wywołanie metody close() , wtedy obiekt Graph nie jest już potrzebny.

Klasy zagnieżdżone

berło Graph.WhileSubgraphBuilder Służy do tworzenia instancji klasy abstrakcyjnej, która zastępuje metodę buildSubgraph w celu zbudowania podwykresu warunkowego lub treści dla pętli while.

Konstruktorzy publiczni

Wykres ()
Utwórz pusty wykres.

Metody publiczne

Wyjście[] <?>
addGradients (Prefiks ciągu, Wyjście[] <?> y, Wyjście[] <?> x, Wyjście[] <?> dx)
Dodaje operacje obliczania pochodnych cząstkowych sumy y s wrt x s, tj. d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx są używane jako gradienty początkowe (które reprezentują symboliczne pochodne cząstkowe pewnej funkcji straty L wrt

Wyjście[] <?>
addGradients ( Wyjście <?> y, Wyjście[] <?> x)
Dodaje operacje obliczania pochodnych cząstkowych sumy y s wrt x s, tj. dy/dx_1, dy/dx_2...

Jest to uproszczona wersja {@link #addGradients(String, Output[], Output[], Output[]), gdzie {@code y} to pojedynczy wynik, {@code dx} ma wartość NULL, a {@code prefix} nie ma wartości.

próżnia
zamknij ()
Zwolnij zasoby związane z wykresem.
próżnia
importGraphDef (byte[] graphDef, prefiks ciągu)
Zaimportuj zserializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.
próżnia
importGraphDef (byte[] graphDef)
Zaimportuj zserializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.
GraphOperationBuilder
opBuilder (typ String, nazwa String)
Zwraca konstruktora, który dodaje Operation do wykresu.
WykresOperacja
operacja (String nazwa)
Zwraca operację (węzeł na wykresie) o podanej nazwie.
Iterator< Operacja >
operacje ()
Iterator po wszystkich Operation na wykresie.
bajt[]
toGraphDef ()
Wygeneruj zserializowaną reprezentację wykresu.
Wyjście[] <?>
whileLoop ( Input[] <?> inputy, Graph.WhileSubgraphBuilder cgBuilder, Graph.WhileSubgraphBuilder bgBuilder, String name)
Tworzy pętlę while.

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

Wykres publiczny ()

Utwórz pusty wykres.

Metody publiczne

public Output[] <?> addGradients (Prefiks ciągu, Output[] <?> y, Output[] <?> x, Output[] <?> dx)

Dodaje operacje obliczania pochodnych cząstkowych sumy y s wrt x s, tj. d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx są używane jako gradienty początkowe (które reprezentują symboliczne pochodne cząstkowe pewnej funkcji straty L wrt y ). dx musi być null lub mieć rozmiar y .

Jeśli dx ma wartość null, implementacja użyje dx z OnesLike dla wszystkich kształtów w y .

prefix jest używany jako prefiks nazwy stosowany do wszystkich węzłów dodanych do wykresu w celu obliczenia gradientów. Musi być unikalny w ramach dostarczonego wykresu, w przeciwnym razie operacja się nie powiedzie.

Jeśli prefix jest pusty, zostanie wybrany automatycznie.

Parametry
prefiks unikalny prefiks ciągu stosowany przed nazwami węzłów dodawanych do wykresu w celu obliczenia gradientów. Jeśli null, zostanie wybrany domyślny.
tak wyjście funkcji do wyprowadzenia
x dane wejściowe funkcji, dla której obliczane są pochodne cząstkowe
dx jeśli nie null, pochodne cząstkowe jakiejś funkcji straty L wrt y
Zwroty
  • pochodne cząstkowe dy o rozmiarze x

public Output[] <?> addGradients ( Output <?> y, Output[] <?> x)

Dodaje operacje obliczania pochodnych cząstkowych sumy y s wrt x s, tj. dy/dx_1, dy/dx_2...

Jest to uproszczona wersja {@link #addGradients(String, Output[], Output[], Output[]), gdzie {@code y} to pojedynczy wynik, {@code dx} ma wartość NULL, a {@code prefix} nie ma wartości.

Parametry
tak wyjście funkcji do wyprowadzenia
x dane wejściowe funkcji, dla której obliczane są pochodne cząstkowe
Zwroty
  • pochodne cząstkowe dy o rozmiarze x

publiczne nieważne zamknij ()

Zwolnij zasoby związane z wykresem.

Blokuje do momentu, gdy nie ma aktywnych instancji Session odwołujących się do tego wykresu. Wykres nie nadaje się do użytku po bliskich zwrotach.

public void importGraphDef (byte[] graphDef, prefiks ciągu)

Zaimportuj zserializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.

Parametry
graphDef serializowana reprezentacja grafu TensorFlow.
prefiks przedrostek, który będzie dołączany do nazw w graphDef
Rzuty
Niedozwolony argumentWyjątek jeśli graphDef nie jest rozpoznaną serializacją grafu.

public void importGraphDef (byte[] graphDef)

Zaimportuj zserializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.

Serializowana reprezentacja wykresu, często nazywana GraphDef , może być generowana przez toGraphDef() i jej odpowiedniki w innych interfejsach API języka.

Parametry
graphDef
Rzuty
Niedozwolony argumentWyjątek jeśli graphDef nie jest rozpoznaną serializacją grafu.

public GraphOperationBuilder opBuilder (typ String, nazwa String)

Zwraca konstruktora, który dodaje Operation do wykresu.

Parametry
rodzaj operacji (tj. identyfikuje obliczenia do wykonania)
nazwać aby odwołać się do utworzonej operacji na wykresie.
Zwroty

publiczna operacja GraphOperation (String name)

Zwraca operację (węzeł na wykresie) o podanej nazwie.

Lub null , jeśli taka operacja nie istnieje na wykresie.

Parametry
nazwać

publiczny Iterator< Operacja > operacje ()

Iterator po wszystkich Operation na wykresie.

Kolejność iteracji jest nieokreślona. Konsumenci iteratora nie otrzymają powiadomienia, jeśli podczas iteracji zmieni się podstawowy wykres.

public byte[] toGraphDef ()

Wygeneruj zserializowaną reprezentację wykresu.

public Output[] <?> whileLoop ( Output[] <?> inputy, Graph.WhileSubgraphBuilder cgBuilder, Graph.WhileSubgraphBuilder bgBuilder, String name)

Tworzy pętlę while.

Parametry
wejścia wejścia pętli
cgBuilder WhileSubgraphBuilder do zbudowania podgrafu warunkowego
bgBuilder WhileSubgraphBuilder do zbudowania podgrafu ciała
nazwać nazwa pętli
Zwroty
  • lista wyjść pętli o tej samej długości co inputs