Ostrzeżenie: ten interfejs API jest przestarzały i zostanie usunięty w przyszłej wersji TensorFlow, gdy zastąpienie będzie stabilne.

Graph

publiczna klasa końcowa Wykres

Wykres przepływu danych reprezentujący obliczenia TensorFlow.

Wystąpienia wykresu są bezpieczne dla wątków.

OSTRZEŻENIE: Zasoby używane przez obiekt Graph muszą zostać jawnie zwolnione przez wywołanie metody close() , wtedy obiekt Graph nie będzie już potrzebny.

Klasy zagnieżdżone

berło Graph.WhileSubgraphBuilder Służy do tworzenia instancji klasy abstrakcyjnej, która przesłania metodę buildSubgraph w celu zbudowania podgrafu warunkowego lub częściowego dla pętli while.

Konstruktorzy publiczni

Wykres ()
Utwórz pusty wykres.

Metody publiczne

Wyjście [] <?>
addGradients (prefiks ciągu, wyjście [] <?> y, wyjście [] <?> x, wyjście [] <?> dx)
Dodaje operacje obliczania pochodnych cząstkowych sumy y s wrt x s, tj. d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx są używane jako początkowe gradienty (które reprezentują symboliczne pochodne cząstkowe niektórych funkcji straty L wrt

Wyjście [] <?>
addGradients ( Output <?> y, Output [] <?> x)
Dodaje operacje obliczania pochodnych cząstkowych sumy y s wrt x s, tj. dy/dx_1, dy/dx_2...

To jest uproszczona wersja, where {@code y to pojedyncze wyjście, dx to null, a prefix to null.

unieważnić
zamknij ()
Zwolnij zasoby powiązane z wykresem.
unieważnić
importGraphDef (bajt [] graphDef, przedrostek ciągu)
Importuj serializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.
unieważnić
importGraphDef (byte [] graphDef)
Importuj serializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.
GraphOperationBuilder
opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)
Zwraca konstruktora, który dodaje Operation do wykresu.
GraphOperation
operacja (nazwa ciągu)
Zwraca operację (węzeł na wykresie) o podanej nazwie.
Iterator < Operacja >
operacje ()
Iterator po wszystkich Operation na wykresie.
bajt[]
toGraphDef ()
Wygeneruj serializowaną reprezentację Graph.
Wyjście [] <?>
whileLoop (dane wejściowe Output [] <?>, Graph.WhileSubgraphBuilder cgBuilder, Graph.WhileSubgraphBuilder bgBuilder, nazwa ciągu)
Tworzy pętlę while.

Dziedziczone metody

Konstruktorzy publiczni

publiczny wykres ()

Utwórz pusty wykres.

Metody publiczne

public Wynik [] <?> addGradients (prefiks ciągu, Wyjście [] <?> y, Wyjście [] <?> x, Wyjście [] <?> dx)

Dodaje operacje obliczania pochodnych cząstkowych sumy y s wrt x s, tj. d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx są używane jako początkowe gradienty (które reprezentują symboliczne pochodne cząstkowe niektórych funkcji straty L wrt y ). dx musi mieć wartość null lub mieć rozmiar y .

Jeśli dx ma wartość null, implementacja użyje dx z OnesLike dla wszystkich kształtów w y .

prefix jest używany jako przedrostek nazwy stosowany do wszystkich węzłów dodanych do wykresu w celu obliczenia gradientów. Musi być unikalny w ramach podanego wykresu, w przeciwnym razie operacja zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli prefix jest pusty, zostanie wybrany automatycznie.

Parametry
prefiks unikalny przedrostek w postaci ciągu stosowany przed nazwami węzłów dodanych do wykresu w celu obliczenia gradientów. Jeśli null, zostanie wybrany domyślny.
y dane wyjściowe funkcji do wyprowadzenia
x dane wejściowe funkcji, dla której oblicza się częściowe pochodne
dx jeśli nie jest zerowa, to częściowe pochodne pewnej funkcji straty L wrt y
Zwroty
  • pochodne cząstkowe dy o rozmiarze x

public Wynik [] <?> addGradients ( Wyjście <?> y, Wyjście [] <?> x)

Dodaje operacje obliczania pochodnych cząstkowych sumy y s wrt x s, tj. dy/dx_1, dy/dx_2...

To jest uproszczona wersja, where {@code y to pojedyncze wyjście, dx to null, a prefix to null.

Parametry
y dane wyjściowe funkcji do wyprowadzenia
x dane wejściowe funkcji, dla której oblicza się częściowe pochodne
Zwroty
  • pochodne cząstkowe dy o rozmiarze x

public void close ()

Zwolnij zasoby powiązane z wykresem.

Blokuje się, dopóki nie będzie żadnych aktywnych instancji Session odnoszących się do tego wykresu. Wykres nie nadaje się do użytku po zamkniętych zwrotach.

public void importGraphDef (byte [] graphDef, przedrostek ciągu)

Importuj serializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.

Parametry
graphDef serializowana reprezentacja wykresu TensorFlow.
prefiks przedrostek, który będzie dodawany do nazw w graphDef
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli graphDef nie jest rozpoznaną serializacją wykresu.

public void importGraphDef (byte [] graphDef)

Importuj serializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.

Zserializowana reprezentacja wykresu, często nazywana GraphDef , może być generowana przez toGraphDef() i odpowiedniki w innych językach API.

Rzuty
IllegalArgumentException jeśli graphDef nie jest rozpoznaną serializacją wykresu.

public GraphOperationBuilder opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)

Zwraca konstruktora, który dodaje Operation do wykresu.

Parametry
rodzaj Operacji (tj. identyfikuje obliczenia do wykonania)
Nazwa aby odwołać się do utworzonej operacji na wykresie.
Zwroty

publiczna operacja GraphOperation (nazwa ciągu)

Zwraca operację (węzeł na wykresie) o podanej nazwie.

Lub null jeśli taka operacja nie istnieje na wykresie.

public Iterator < Operation > operacje ()

Iterator po wszystkich Operation na wykresie.

Kolejność iteracji jest nieokreślona. Konsumenci iteratora nie otrzymają powiadomienia, jeśli bazowy wykres zmieni się podczas iteracji.

public byte [] toGraphDef ()

Wygeneruj serializowaną reprezentację Graph.

public Wyjście [] <?> whileLoop (dane wyjściowe [] <?> dane wejściowe, Graph.WhileSubgraphBuilder cgBuilder, Graph.WhileSubgraphBuilder bgBuilder, nazwa ciągu)

Tworzy pętlę while.

Parametry
wejścia wejścia pętli
cgBuilder WhileSubgraphBuilder, aby zbudować warunkowy podgraf
bgBuilder WhileSubgraphBuilder, aby zbudować podgraf ciała
Nazwa nazwa pętli
Zwroty
  • lista wyjść pętlowych o takiej samej długości jak inputs