Graph

Wykres publicznej klasy końcowej

Wykres przepływu danych reprezentujący obliczenia TensorFlow.

Instancje wykresu są bezpieczne dla wątków.

OSTRZEŻENIE: Zasoby zużywane przez obiekt Graph muszą zostać jawnie zwolnione poprzez wywołanie metody close() , wtedy obiekt Graph nie będzie już potrzebny.

Klasy zagnieżdżone

interfejs Wykres.WhileSubgraphBuilder Służy do tworzenia instancji klasy abstrakcyjnej, która zastępuje metodę buildSubgraph w celu zbudowania podgrafu warunkowego lub treściowego dla pętli while.

Konstruktorzy publiczni

Wykres ()
Utwórz pusty wykres.

Metody publiczne

Wyjście[] <?>
addGradients (Przedrostek ciągu, Wyjście[] <?> y, Wyjście[] <?> x, Wyjście[] <?> dx)
Dodaje operacje do obliczenia pochodnych cząstkowych sumy y s wrt x s, tj. d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx są używane jako gradienty początkowe (które reprezentują symboliczne pochodne cząstkowe pewnej funkcji straty L wrt

Wyjście[] <?>
addGradients ( Wyjście <?> y, Wyjście[] <?> x)
Dodaje operacje obliczające pochodne cząstkowe sumy y s wrt x s, tj. dy/dx_1, dy/dx_2...

To jest uproszczona wersja addGradients(String, Output[], Output[], Output[]) , gdzie y to pojedyncze wyjście, dx ma wartość null, a prefix ma wartość null.

próżnia
zamknąć ()
Zwolnij zasoby powiązane z wykresem.
próżnia
importGraphDef (bajt[] graphDef, przedrostek ciągu)
Zaimportuj serializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.
próżnia
importGraphDef (bajt[] graphDef)
Zaimportuj serializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.
Konstruktor operacji graficznych
opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)
Zwraca konstruktora, który ma dodać Operation do wykresu.
GrafOperacja
operacja (nazwa ciągu)
Zwraca operację (węzeł na grafie) o podanej nazwie.
Iterator <Operacja>
operacje ()
Iterator po wszystkich Operation na wykresie.
bajt[]
doGraphDef ()
Wygeneruj serializowaną reprezentację wykresu.
Wyjście[] <?>
whileLoop ( Output[] <?> wejścia, Graph.WhileSubgraphBuilder cgBuilder, Graph.WhileSubgraphBuilder bgBuilder, Nazwa ciągu)
Tworzy pętlę while.

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

Wykres publiczny ()

Utwórz pusty wykres.

Metody publiczne

public Output[] <?> addGradients (Przedrostek ciągu, Output[] <?> y, Output[] <?> x, Output[] <?> dx)

Dodaje operacje do obliczenia pochodnych cząstkowych sumy y s wrt x s, tj. d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx są używane jako gradienty początkowe (które reprezentują symboliczne pochodne cząstkowe pewnej funkcji straty L wrt y ). dx musi mieć wartość null lub mieć rozmiar y .

Jeśli dx ma wartość null, implementacja użyje dx OnesLike dla wszystkich kształtów w y .

prefix jest używany jako przedrostek nazwy stosowany do wszystkich węzłów dodanych do wykresu w celu obliczenia gradientów. Musi być unikalny w obrębie dostarczonego wykresu, w przeciwnym razie operacja zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli prefix ma wartość null, zostanie on wybrany automatycznie.

Parametry
prefiks unikalny przedrostek łańcuchowy stosowany przed nazwami węzłów dodanych do wykresu w celu obliczenia gradientów. Jeśli ma wartość null, zostanie wybrana wartość domyślna.
y Wynik funkcji do wyprowadzenia
X dane wejściowe funkcji, dla której obliczane są pochodne cząstkowe
dx jeśli nie jest zerowa, pochodne cząstkowe pewnej funkcji straty L wrt y
Zwroty
  • pochodne cząstkowe dy o wielkości x

public Output[] <?> addGradients ( Output <?> y, Output[] <?> x)

Dodaje operacje obliczające pochodne cząstkowe sumy y s wrt x s, tj. dy/dx_1, dy/dx_2...

To jest uproszczona wersja addGradients(String, Output[], Output[], Output[]) , gdzie y to pojedyncze wyjście, dx ma wartość null, a prefix ma wartość null.

Parametry
y Wynik funkcji do wyprowadzenia
X dane wejściowe funkcji, dla której obliczane są pochodne cząstkowe
Zwroty
  • pochodne cząstkowe dy o wielkości x

publiczna pustka zamknij ()

Zwolnij zasoby powiązane z wykresem.

Blokuje, dopóki nie będzie aktywnych instancji Session odnoszących się do tego Grafu. Wykres nie jest użyteczny po zamknięciu zwrotów.

public void importGraphDef (bajt[] graphDef, prefiks ciągu)

Zaimportuj serializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.

Parametry
wykresDef serializowana reprezentacja wykresu TensorFlow.
prefiks przedrostek, który będzie dodawany do nazw w graphDef
Rzuca
Wyjątek IllegalArgument jeśli graphDef nie jest rozpoznaną serializacją wykresu.

public void importGraphDef (bajt[] graphDef)

Zaimportuj serializowaną reprezentację wykresu TensorFlow.

Serializowana reprezentacja wykresu, często określana jako GraphDef , może zostać wygenerowana za pomocą toGraphDef() i jej odpowiedników w interfejsach API innych języków.

Parametry
wykresDef
Rzuca
Wyjątek IllegalArgument jeśli graphDef nie jest rozpoznaną serializacją wykresu.

public GraphOperationBuilder opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)

Zwraca konstruktora, który ma dodać Operation do wykresu.

Parametry
typ operacji (tj. identyfikuje obliczenia, które należy wykonać)
nazwa aby odnieść się do utworzonej operacji na wykresie.
Zwroty

publiczna operacja GraphOperation (nazwa ciągu)

Zwraca operację (węzeł na grafie) o podanej nazwie.

Lub null , jeśli na wykresie nie istnieje taka operacja.

Parametry
nazwa

publiczny Iterator <Operacja> operacje ()

Iterator po wszystkich Operation na wykresie.

Kolejność iteracji nie jest określona. Konsumenci iteratora nie otrzymają żadnego powiadomienia, jeśli bazowy wykres ulegnie zmianie podczas iteracji.

bajt publiczny [] toGraphDef ()

Wygeneruj serializowaną reprezentację wykresu.

public Output[] <?> whileLoop ( Output[] <?> inputs, Graph.WhileSubgraphBuilder cgBuilder, Graph.WhileSubgraphBuilder bgBuilder, String name)

Tworzy pętlę while.

Parametry
wejścia wejścia pętli
cgBuilder WhileSubgraphBuilder do zbudowania podgrafu warunkowego
bgBuilder WhileSubgraphBuilder do zbudowania podgrafu treści
nazwa nazwa pętli
Zwroty
  • lista wyjść pętli o tej samej długości co inputs